Home

Sustainable Giving

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้ เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร และเป็นพันธกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกนว่า “การให้อย่างยั่งยืน (Sustainable Giving)”

งานบริการด้านต่างๆ ของบริษัท

ระบบสื่อสารธุรกิจครบวงจร

Business communications

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Development Solution

ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา

Experimental Laboratories

Corporate Social responsibility (csr)

Corporate Social responsibility (csr)

ชมรมลมวิเศษ

โครงการ “ลมวิเศษ” เป็นโครงการที่สรรสร้างขึ้นด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์และโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ (PATIENT SUPPORT GROUPS : PSG) ร่วมกับภาคประชาสังคมที่มีจิตสาธารณะ เข้ามาร่วมมือกันสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ป่วย ญาติและแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย “โรคถุงลมโป่งพอง”

เยาวชนและสังคม​

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม