อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส