จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

รองประธานบริหาร

บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส