Resources & Environment

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร และเป็นพันธกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกนว่า “การให้อย่างยั่งยืน (Sustainable Giving)”