โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

KEVIN GOH

เมธี แสงมณี

Phaiboon.T-crop

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

ธนิตรา คฤหวาณิช

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร
ศิริชัย สุขสันติชัย

ศิริชัย สุขสันติชัย

รองประธานบริหาร
ประเสริฐ เส้งคง

ประเสริฐ เส้งคง

รองประธานบริหาร
สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร
ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

รองประธานบริหาร
จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

รองประธานบริหาร
นิธินันท์ คฤหวาณิช

นิธินันท์ คฤหวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
อรุณี โกวิทวีรธรรม

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
วสันต์ สุวรรณเภรี

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
กฤติยา ศรีพยงค์

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
กิตติวัจน์ บัวบาน

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
อัญวีณ์ วัชรอนันต์ยศ

อัญวีณ์ วัชรอนันต์ยศ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
กิตติ ตุลาผล

กิตติ ตุลาผล

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นิตยา ชินสกุลเจริญ

นิตยา ชินสกุลเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Kevin Goh

เมธี แสงมณี

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

ศิริชัย สุขสันติชัย

รองประธานบริหาร

ประเสริฐ เส้งคง

รองประธานบริหาร

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

รองประธานบริหาร

จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

รองประธานบริหาร

นิธินันท์ คฤหวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

อัญวีณ์ วัชรอนันต์ยศ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

กิตติ ตุลาผล

ผู้จัดการฝ่ายขาย

นิตยา ชินสกุลเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายขาย