โครงสร้างการบริหาร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วัชรา ปิ่นทอง

พล.อ.ดุษฎี อินทรพล

เมธี แสงมณี

Kevin Goh

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

รองประธานอาวุโส

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร
.

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

ผู้จัดการทั่วไป
.

ศิริชัย สุขสันติชัย

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ
.

ประเสริฐ เส้งคง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบ
.

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
.

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ทางเลือก
.

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
.

วาที วิเชียรนิตย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
.

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
.

นิธินันท์ คฤหวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
.

โครงสร้างการบริหาร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

รองประธานอาวุโส

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ทางเลือก

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

ผู้จัดการทั่วไป

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ศิริชัย สุขสันติชัย

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ

ประเสริฐ เส้งคง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบ

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

วาที วิเชียรนิตย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

นิธินันท์ คฤหวาณิช

Head of International Business

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วัชรา ปิ่นทอง

เมธี แสงมณี

พล.อ.ดุษฎี อินทรพล

Kevin Goh