โครงสร้างการบริหาร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วัชรา ปิ่นทอง

พล.อ.ดุษฎี อินทรพล

เมธี แสงมณี

Kevin Goh

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

รองประธานอาวุโส

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร
.

จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

รองประธานบริหาร
.

ศิริชัย สุขสันติชัย

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ
.

ประเสริฐ เส้งคง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบ
.

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
.

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

ผู้จัดการทั่วไป
.

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
.

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
.

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ทางเลือก

นิธินันท์ คฤหวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหาร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร

ธนิตรา คฤหวาณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ไพบูลย์ เทียนศิริฤกษ์

รองประธานอาวุโส

จุลพงษ์ โสตถิไพศาล

รองประธานบริหาร

สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

รองประธานบริหาร

ชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา

ผู้จัดการทั่วไป

วสันต์ สุวรรณเภรี

ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ทางเลือก

ศิริชัย สุขสันติชัย

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ

กิตติวัจน์ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ประเสริฐ เส้งคง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบ

อรุณี โกวิทวีรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

กฤติยา ศรีพยงค์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นิธินันท์ คฤหวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วัชรา ปิ่นทอง

เมธี แสงมณี

พล.อ.ดุษฎี อินทรพล

Kevin Goh