ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ เห็นคุณค่าของโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน กว่า 10 ปีที่เราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม หนึ่งในโครงการของเราที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน คือการสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เราเล็งเห็นว่าการตัดไม้ ทำลายป่า และมลพิษทางน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง และภายใต้พันธกิจโครงการ “ส่งเสริมเสริมชีวิตสีเขียว” เราได้ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์เต่าทะเล รวมถึงการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง