Careers

ที่ ‘วินเซิร์ฟ’เราทุ่มเทเวลาและทรัพยากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงยกระดับจิตใจของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคน คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ปลุกความคิดให้ก้าวไกล และพบกับโอกาสที่จะทำให้คุณพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

ที่ ‘วินเซิร์ฟ’เราทุ่มเทเวลาและทรัพยากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงยกระดับจิตใจของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคน คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ปลุกความคิดให้ก้าวไกล และพบกับโอกาสที่จะทำให้คุณพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

ที่ ‘วินเซิร์ฟ’เราทุ่มเทเวลาและทรัพยากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงยกระดับจิตใจของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคน คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ปลุกความคิดให้ก้าวไกล และพบกับโอกาสที่จะทำให้คุณพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

ที่ ‘วินเซิร์ฟ’เราทุ่มเทเวลาและทรัพยากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงยกระดับจิตใจของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคน คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ปลุกความคิดให้ก้าวไกล และพบกับโอกาสที่จะทำให้คุณพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

Slider

Strategic Business Development
Solutions Sale
System Operation
Digital Product Transformation
Development / Designer
International Business
Telephony Solution
Project Management
Engineer
Back office

Our open Positions

***submit your resume to jobs@winservecorp.co.th

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

Responsibilities :

 1. สรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับหัวหน้างาน
 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเว็บไซต์สมัครงาน
 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น คีย์ประวัติ สัญญาจ้าง เป็นต้น
 4. จัดทำเอกสารใบประเมินผ่านทดลองงาน
 5. ตรวจสอบ และจัดทำรายงานเวลาการปฏิบัติงาน
 6. จัดทำ ตรวจสอบ และนำส่งข้อมูลเงินเดือนเข้าระบบ
 7. ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกอบรมภายใน และภายนอก
 8. ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลงานบุคคลต่าง ๆ
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. มีทัศนคติเชิงบวก
 5. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 7. มีความอดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ 
 8. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 9. มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

Responsibilities :

 1. โทรศัพท์ และส่งอีเมลติดต่อประสานงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 2. สามารถรับโทรศัพท์ ตอบคำถามให้ข้อมูลเบื้องต้น และส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 3. ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนก หรือฝ่ายต่าง ๆ
 4. บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบ พร้อมทำรายงาน
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 3. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้งานได้เร็ว และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 5. มีความอดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด 

Responsibilities :

 1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 3. จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ดูแลให้บริการลูกค้าและติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดการขาย
 4. ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ตลอดจนติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 5. จัดทำตารางวางแผนงานประจำสัปดาห์และรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 6. ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

Qualifications :

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านงานขายทางด้าน IT หรือระบบโทรคมนาคม อย่างน้อย 1 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม บริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความสามารถในการนำเสนอขานสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ตามผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
 5. ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง
 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
 7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดี
 8. สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้

บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (submit your resume to hr@blueseas.co.th)

฿20,000 – ฿80,000

Responsibilities :

 1.  Contribute to development features , experiments,technical components, test and systems
 2. Learn additional mobile team related softwareplatforms
 3. Build software support for True Innovation, TrueLab, True Incube or SPECIAL ASSIGNMENT
 4. Support university’s research project
 5. Participant all Innovation activities ex. Brainstorm, Design thinking
 6. Ready to be speaker for share your knowledge topublic
 7. LOVE to explore the newera. Sometime difficult to solvebut it may be possible.
 8. HERE you will work with various professional people in team

Qualifications :

 1. Bachelor’s or higher Degree in Computer Science,Computer Engineering, IT or related fields
 2. Experienced in PHP ( framework Codeigniter, Laravel,etc. ), Javascript or Typescript Based (Node.js, React, Angular, Vue)
 3. Experienced in database design and optimisation suchas MySQL, MongoDB
 4. Experienced in container technologies. e.g. Docker,Kubenetes
 5. Cloud Platform. e.g. AWS, Google Cloud Platform

บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (submit your resume to hr@blueseas.co.th)

฿20,000 – ฿60,000

Responsibilities :

 1. Improving and maintaining policies, processes and procedures of IT Service Management Processes

 2. Response for managing the life cycle of all problems for both prevent the incident and minimize the impact of incident of Operation service Teams.

 3. Manage work process to act as the leader in case to find solutions such as complaint from End user which relate to Infrastructure and Applications including of tracking in relate case .

 4. Provide and embedment in New Technology for process in the new ways of solutions and New tools for support in Operation Service Team’s work process.

 5. Representative as the planner in design and continuous improvement and innovation by Indentify Knowledge and Skill gaps for Improve Operation Service teams Including of act as the innovator for summarize the New Technology for find the suitable tech to support work process.

 6. Developing IT Service management Process solutions

 7. Summarized process compliances and create a report for management

 8. Support team with any process requested inquire

Qualifications :

 1. Bachelor or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineer, Information Systems, Business Administration or related fields

 2. Proficiency in industry-standard process methodologies (e.g., Agile)

 3. Excellent verbal and written communication skills

 4. Excellent analytical, decision-making, problem-solving, interpersonal, team, customer service, negotiation, conflict management and time management skills

 5. Ability to estimate work effort for project sub-plans or small projects and ensure the project is successfully completed

บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (submit your resume to hr@blueseas.co.th)

฿20,000 – ฿60,000

Responsibilities :

 1. Receive a requirement from sales team to develop the system for customers.

 2. Collaborate with Sales team and programmer team to create Fit/Gab analyst for final requirement.

 3. Prepare BRD document (Business requirement) and follow up on the summary to finish within the deadline.

 4. Prepare the FDD document (Functional Design) and follow up on the summary to finish within deadline.

 5. Creating improvement plan and estimate the deadline for the plan.

 6. Collaborate with development team to Analyze and prepare Flow chart, ER-Diagram, DFD-Diagram for database design.

 7. Collaborate cross-functionally with data scientists, business users, project managers, and other engineers to achieve elegant solutions.

 8. Coordinate between sales team and development team to make sure the system is align and come out in the same conclusion and result.

 9. Designing and do the testing software with team including UAT before summit to client.

 10. Any other ad-hoc duties assigned

Qualifications :

 1. Bachelor or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineer, Information Systems, Business Administration or related fields

 2. Proficiency in industry-standard process methodologies (e.g., Agile)

 3. Excellent analytical, decision-making, problem-solving, interpersonal, team, customer service, negotiation, conflict management and time management skills

 4. Ability to estimate work effort for project sub-plans or small projects and ensure the project is successfully completed

Address
Sinn Sathorn Tower
Near Krung Thon Buri BTS Station
For more Information
0-2878-5550 (K.Chacriya)

Working Hours
Monday – Friday  8 AM – 5 PM

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save