Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ ร.พ. เจริญกรุงประชารักษ์

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย เรายังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ดร.ปรีชา คฤหวาณิช (CEO) พร้อมด้วยคุณธนิตรา คฤหวาณิช (COO) มอบทุนการศึกษา ณ ร.พ. เจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความมานะพยายาม ศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจและสอบถามปัญหา อุปสรรคในระหว่างการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่ประสบปัญหาภาวะทางการเงิน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม โดยมุ่งหวังว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพร้อมนำกลับไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป