Winserve Corp.

IT Project Manager

3-5 Years Experience / Full time

Job description

 • ศึกษารายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานทีมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
 • บริหารจัดการวางแผนขอบเขตการทำงาน กำหนด Task งาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน จัดสรรบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในโครงการ กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ประเมินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาและงบประมาณในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมขอบเขตการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประชุมรายงานความคืบหน้า ทั้งกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในให้ทราบข้อมูลล่าสุดตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ
 • ควบคุมคุณภาพการทำงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณในการดำเนินงาน ตลอดโครงการ
 • จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบได้ตามสัญญา
 • ประเมินคุณภาพโครงการ สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา เมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • สามารถบริหารจัดการโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • Qualification

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ IT, วิทยาการ, วิศวกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานในงานด้านไอที Network/ Hardware/Software/Security เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบงาน IT หรือบริหารจัดการโครงการทางด้าน IT 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้ภาษาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความเข้าใจในเนื้องาน ลักษณะงานและวัตุประสงค์ในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของทีมและลูกค้า มีทักษะในการแก้ปัญหา และปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้ระบบงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เข้าใจกระบวนการทำงานเอกสารโครงการ
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการทั้งหมดก่อนส่งมอบงานได้
 • Company :

  Wuekro (Thailand) Ltd.

  Date Posted :

  19-Sep-2023