Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย เรายังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์กับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2566 นำโดย คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความมานะพยายาม ศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจและสอบถามปัญหา อุปสรรคในระหว่างการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

การเรียนทางด้านการแพทย์นั้นแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นแพทย์หนึ่งคน การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่ประสบปัญหาภาวะทางการเงิน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม โดยมุ่งหวังว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพร้อมนำกลับไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป