Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา การทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการความขัดแย้ง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานและเพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน ผ่านการเรียนรู้งาน กระบวนการทำงาน กิจกรรม และการฝึกอบรมต่างๆ ในวันที่ 12 กันยายน 2566 จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการความขัดแย้ง” โดย อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์และวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

ในสถานที่ทำงานจะมีผู้คนหลาย Generation เมื่อมีความแตกต่างอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานได้ จึงต้องมีโมเดลเพื่อพัฒนาด้าน Soft Skills ในการทำงานเป็นทีม เพราะพนักงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ความคิดเห็นที่แตกต่างอาจนำมาซึ่งความขัดแย้ง หากไม่สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งนั้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันทั้งในระยะสั้นและส่งผลกระทบต่อบรรยากาศภายในองค์กรในระยะยาว

การที่แต่ละคนมีมุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้เห็นปัญหาเรื่องงานในทุกมิติ แล้วนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข การเปิดกาสให้ทุกฝ่ายได้พูดและรับฟังความเห็นของกันและกัน สิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน เมื่อแต่ละคนเข้าใจความคิดของเพื่อนร่วมทีมแล้ว ให้นำเอาทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอ มาพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อนำไปสู่วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง ที่จะส่งผลดีต่อทั้งองค์กรและทีมงานให้เร็วที่สุด

สิ่งที่ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช CEO วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญตลอดมา คือ ความสุขในการทำงาน เพราะสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนำมาซึ่งการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน