Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ศธ. ส่งต่อ ร.ร.ในพื้นที่ห่างไกล สร้างความมั่นใจป้องกันภัยจากโควิด-19

ในสภาวะที่ทั่วโลกยังคงประสบกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ในบางประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแล้วยังคงต้องคอยเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่โรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยเปิดภาคการศึกษา ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของเด็ก ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรค เพื่อความปลอดภัยของอนาคตของชาติทุกๆ คน

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาที่มีการรวมตัวอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก ซึ่งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคัดกรองโรคได้ในเบื้องต้น ในครั้งนี้คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมขาตั้งให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โรงเรียนบำรุงศาสน์ จังหวัดสงขลา เป็นต้น โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ