Winserve Corp.

คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)"

กลุ่มบริษัทวินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ในการดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของศูนย์ฯ ให้มีความเติบโตยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) เป็นการประสานความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับงานวิจัยด้านการศึกษากลไกการเกิดโรคและการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางยา โดยใช้เทคโนโลยีด้านเซลล์ที่ทันสมัย และมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถค้นหาตัวยาได้ และนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนายาในขั้นต่อไป