Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (WIL) ร่วมกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ITDI) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี ในโครงการการพัฒนาการจัดร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Co-Operative Education or Work Integrated Learning : WIL) เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี เพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นำมาสู่การพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด (Learning Outcome) ภายในหลักสูตร

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสถานประกอบการในการพัฒนาความรู้และคุณวุฒิที่สูงขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่มีความยั่งยืนร่วมกัน