Winserve Corp.

คุณธนิตรา คฤหวาณิช มอบทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ ปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth”

หลังจากจบกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” และการมอบเงินสนับสนุนเพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนำแผนไปต่อยอดสู่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางสโมสรโรตารีได้ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระยะ และได้ให้แต่ละโรงเรียนประมวลผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผลงานของในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นผู้ตัดสิน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการพิจารณาให้คะแนน ได้คำนึงถึงด้านความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจนของแนวทางการดำเนินโครงการ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ความยั่งยืนของโครงการ ความยากของโครงการ และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมี คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะนายกสโมสรร่วมกับคณะทำงาน ได้เดินทางเพื่อไปมอบทุนการศึกษารวมถึงโล่เกียรติยศจาก ท่านองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดทั้ง 5 โรงเรียน ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังให้เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ได้ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม อบายมุข