Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา WINSERVE CORP. จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Service Mind” เสริมสร้างวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พิชิตใจผู้ใช้บริการ ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

“ความพึงพอใจ” เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการคาดหวังที่จะให้และได้รับจากลูกค้า ซึ่งการที่บุคลากรในหน่วยงานบริการจะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ให้บริการจะต้องสามารถตัดสินใจ จัดการกับความต้องการหรือข้อเรียกร้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันทีทันใด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจที่จะต้องเน้นและพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานได้แบบ Empowerment เพื่อส่งเสริมขีดจำกัดและสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ สร้างทัศนคติเชิงบวก รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคนเติบโตและกลายเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนตนเองและองค์กรไปข้างหน้าพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ได้ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ