Winserve Corp.

คุณธนิตรา คฤหวาณิช ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “Power of Youth”

ในปัจจุบัน “รักษ์โลก” เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทั่วโลกต่างให้ความสนใจ รวมถึงรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักและเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปรียบเป็นขุมพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก
คุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับคณะทำงานและสมาชิกสโมสร จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Power of Youth” เพื่อเป็นแรงผลักดันเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ภายในงานมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางที่หลากหลาย พร้อมด้วยกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติได้จริงในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน