Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales”

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จัดอบรมหลักสูตร The Empowerment “Strategic Sales” ยกระดับความรู้ความสามารถบุคลากร จากทีมขายสู่ทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นองค์กรรวมถึงการวางแผนที่มั่นคงให้กับลูกค้า เพื่อให้สอดรับไปกับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความรู้และมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างจากในอดีต นำมาซึ่งความต้องการต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรในระดับที่มากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้บุคลากรทั้งหมดซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าต้องสามารถรับผิดชอบ และตัดสินใจในด้านความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “The Empowerment (Strategic Sales)” จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจที่ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานได้แบบ Empowerment ในระดับสูงและยั่งยืนตลอดไป