Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมสนับสนุน กอล์ฟการกุศล ปธพ.8 สมทบทุนหน่วยแพทย์อาสา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา แพทยสภาได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 8 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปธพ.8 ขึ้น ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) นั้น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ที่ทรงพระราชทานให้แก่วงการแพทย์ ความว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” จากพระราชดำรัสได้กลายมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขไทย โดยอาศัยหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเสียสละ
ในครั้งนี้นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 8 ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้น โดยจะนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในกิจการออกหน่วยแพทย์อาสาที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุโขทัย ‘บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด’ นำโดยคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานบริหารฯ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาภายใต้หลักสูตร จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน รวมถึงเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ต้องการตอบแทนสังคมและประเทศชาติ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม