Winserve Corp.

WINSERVE CORP. วางแผนขับเคลื่อนองค์กร

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมกับ ดร.วัชรา ปิ่นทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรตัวอย่างในยุค Digital Thailand 4.0 ภายใต้การน้อมนำและสืบสานศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ในองค์กร