Winserve Corp.

WINSERVE CORP. มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญ ประกอบกับได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์ จึงพร้อมสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในครั้งนี้จึงได้มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์เหล่านี้ได้ศึกษาจนสำเร็จสมดังตั้งใจ และได้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดี รับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า
โดยมีคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช กรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา