Winserve Corp.

WINSERVE CORP. เปิดตัว SmartBiz ผู้ช่วย Connect โลกการทำงานในยุค Digital Darwinism

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการสื่อสารครบวงจร นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Digital Darwinism Ep.2 SmartBiz Connect” นำเสนอ ‘SmartBiz’ Connect แพลตฟอร์มสร้างสรรค์ และพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Connecting Value พร้อมชู SmartTalk โมบายแอปพลิเคชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร พร้อมอัปเดตเทรนด์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค Digital Darwinism และสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัว โดยในงานนี้มีผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมฟังการสัมมนา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
“Digital Darwinism สำหรับองค์กร นอกจากการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีคิดในการทำงานแล้ว ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น การเลือกใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเสริมทัพขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือความท้าทายขององค์กรในยุค Darwinism การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานเป็นการสร้าง Value ที่จะทำให้องค์กรดำรงอยู่ได้อย่างเติบโตและยั่งยืน” คุณสมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์กล่าว ซึ่งการจะขับเคลื่อนองค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จได้ไปในทิศทางเดียวกันได้นั้น จะต้องมีโครงสร้างโทรคมนาคม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกพื้นที่แบบไม่มีสะดุด
ในงานนี้ได้นำเสนอ “SmartBiz” แพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน ด้วยแนวคิด Connecting Value ; Connect Customer, Connect Team, Connect System ทำให้ข้อมูลที่เกิดจากการทำงานเชื่อมต่อเป็นข้อมูลชุดเดียว ช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการทำงาน และนำไปสู่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นพลังมหาศาลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายด้านในอนาคต
SmartTalk ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการสื่อสารขององค์กรในปัจจุบัน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงต้นแบบ Digital CSR ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการทำ CSR องค์กรผ่านเทคโนโลยี