Winserve Corp.

WINSERVE CORP. ร่วมกับแพทยสมาคมฯ เปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” พร้อมเว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของชมรม เพิ่มเติมได้ที่ http://www.magicbreath.org

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมลมวิเศษเปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” (MAGIC BREATH) ศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสิทธิที่ควรได้รับของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับ “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง” พร้อมเผยถึงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง “ชมรมลมวิเศษ” รวมถึงรายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์ในชื่อ “MAGIC BREATH” ณ แพทยสมาคม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
“โครงการลมวิเศษ” เกิดขึ้นจากการรวมพลังกันของแพทย์ ร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อเปิดช่องทางเผยแพร่ความรู้ และสร้างเสริมพลังบวกให้แก่ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองและครอบครัวให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเหล่านี้ได้เข้าถึงความวิเศษของลมหายใจดี ๆ ที่คล่องตัว สมกับชื่อโครงการ “ลมวิเศษ” คือทำให้ทุกมิติของผู้ป่วยมีความวิเศษ
ในฐานะประธานที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้คำแนะนำการใช้งาน “กำไลวิเศษ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับคณะทำงานชมรมลมวิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นผู้ช่วยยามฉุกเฉินในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ป่วยและแพทย์ ซึ่งผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่จำเป็นของผู้ป่วยในยามฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ของโครงการ และสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งเป็นทางลัดในการเข้าถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน และข้อมูลทั่วไปสำหรับการดูแลรักษาโรคถุงลมโป่งพอง