Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย เกาะมันใน จังหวัดระยอง

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น นำทีมโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานบริหารฯ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “Sustainable Giving no.9 วินเซิร์ฟ สร้างสุข น้องๆ อ่านสนุก เรียนรู้อย่างยั่งยืน”
มอบชั้นวางหนังสือสำหรับห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน ขนมและอาหารกลางวันแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดห้องสมุดใหม่ มอบความสุขสนุกสนานแก่น้องๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายโดยมีนางนฤมล แสนสุริยะเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเตย ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการอ่าน และได้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดเพื่อพัฒนาและเติมเต็มความรู้ให้กับตนเอง และที่สำคัญคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การศึกษาในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มี ทักษะกระบวนการค้นคว้า กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ให้ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมโลกยุคปัจจุบันซึ่ง จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะความสามารถ ห้องสมุดโรงเรียน ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการค้นคว้า ของนักเรียน เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีอย่างหลากหลาย ส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ตลอด ชีวิตทุกรูปแบบ