Winserve Corp.

WINSERVE CORP. จัดอบรม SMART CLASSROOM เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน ให้เหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart Classroom และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อาทิเช่น Smartboard, Smart Podium และการบันทึก VDO การเรียนการสอนอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี Mediasite ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ​ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558