Winserve Corp.

WINSERVE CORP. จัดกิจกรรม “ช้างอิ่มท้องพี่น้องอิ่มใจ” ร่วมสร้างโป่งเทียม ฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่า

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ในนามของบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณธนิตรา คฤหวาณิช รองประธานฯ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำบุคลากรในกลุ่มบริษัทจัดกิจกรรม “ช้างอิ่มท้องพี่น้องอิ่มใจ” ร่วมสร้างโป่งเทียมให้ช้างและสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายทองสุข แดงโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มาให้คำแนะนำถึงวิธีการสร้างโป่งเทียม รวมถึงประโยชน์ของโป่งที่มีต่อช้าง และสัตว์อื่น ๆ การสร้างโป่งเทียมนั้นให้ทั้งประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม สิ่งหนึ่งคือเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่สัตว์ป่า ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต ซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลได้อย่างยั่งยืน