Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านเลโพเด จังหวัดตาก

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านเลโพเด จังหวัดตาก จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562