Winserve Corp.

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย เกาะมันใน จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในนามของบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริษัท จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เข้าร่วมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกิดขึ้นจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยที่ลดน้อยลงจนมีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมไปถึงเต่าทะเล ที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อเพิ่มและขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาติ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่น ๆ กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงได้เรียนรู้ถึงโลกของเต่าทะเล และแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แต่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังได้ร่วมกันให้อาหารเต่าทะเล และทำความสะอาดเต่าทะเล รวมถึงบ่อเต่าทะเล เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้อยู่อย่างยั่งยืน