Winserve Corp.

WINSERVE CORP. สร้างฝายต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ป้องกันอุทกภัย คืนหัวใจสู่ผืนป่า

กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในนามของบริษัท อินซิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร พร้อมบุคลากรในกลุ่มบริษัท ร่วมจัดกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ณ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในช่วงต้น ประกอบกับตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา 2 ด้าน ทำให้มีลำห้วยไหลจากภูเขาผ่านเข้าเมือง และไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำป่าสัก เป็นสาเหตุให้เพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี ซึ่งการสร้างฝายต้นน้ำเพื่อช่วยชะลอการไหลหลากของน้ำ จะช่วยลดความรุนแรงของอุทกภัยลงได้ “ฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ” คือ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อกั้นร่องน้ำ ร่องห้วยขนาดเล็กบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีหน้าที่ในการช่วยชะลอการไหลหลาก และความรุนแรงในการไหลของน้ำให้ช้าลง ยังช่วยกักตะกอนหน้าดินไม่ให้สูญเสียไปทับถมบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่าง ซึ่งความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ต้นน้ำจะช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำ และเป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงของภัยพิบัติทางน้ำ ยังช่วยฟื้นบำรุงผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพราะน้ำคือต้นกำเนิดของชีวิต การดูแลรักษาน้ำย่อมสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ทุกชีวิต กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สังคมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน