Winserve Corp.

สารจาก CEO

CEO

ดร.ปรีชา
คฤหวาณิช

2023

“สำหรับผม การก้าวกระโดดให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น่าจะไม่เพียงพอ การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ยังไม่ตอบโจทย์ แต่ผมและทีมคิดว่าจะวิ่งอย่างไรให้แซงความคิดของลูกค้าที่กำลังปรับองค์กรให้เป็นองค์กรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมคิดเสมอว่าถ้าเราวิ่งเร็วกว่าความต้องการของลูกค้า เราคือคนที่ลูกค้าเลือกเสมอ

นอกเหนือจากเทคโนโลยี สิ่งที่ผมคำนึงถึงและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 20 กว่าปี คือ การรับผิดชอบและตอบแทนสังคม ซึ่งเรามีโครงการ การให้อย่างยั่งยืน ที่ทำกันมาต่อเนื่องในมิติต่างๆ ทั้งเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนเยาวชน การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงการเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการผลักดันเทคโนโลยีของฝีมือคนไทยสู่สากลและที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือ พนักงานต้องมีความสุข สนุกกับการทำงาน ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่ยั่งยืน แข็งแรง มั่นคง อันจะส่งผลระยะยาวต่อภาคสังคมและประเทศชาติในที่สุด”