Winserve Corp.

การให้อย่างยั่งยืน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เราเห็นคุณค่าของโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน กว่าสิบปีเราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม หนึ่งในโครงการของเราที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนคือการสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เราเล็งเห็นว่าการตัดไม้ ทำลายป่าและมลพิษทางน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง และภายใต้พันธกิจโครงการ “ส่งเสริมเสริมชีวิตสีเขียว” เราได้ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์เต่าทะเล รวมถึงการสร้างโป่งเทียมให้ช้าง

เรื่องราวการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

  • All
  • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม