Winserve Corp.

การให้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร

เราใช้เวลาและเงินในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และแบ่งปันสิ่งที่องค์กรทำเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนานโยบายและขั้นตอนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความพยายาม และเรายังขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานของเราเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร

เรื่องราวการพัฒนาบุคลากร

  • All
  • การพัฒนาบุคลากร